Wat staat er in een testament?

Door een testament op te maken bepaal je tijdens je leven wat er met je vermogen gebeurt, met andere woorden aan wie je wat wenst over te laten.
Als iemand overlijdt zonder testament, gaan zijn goederen over op de erfgenamen die bij wet worden aangewezen. De goederen van een overledene zonder testament komen toe aan de Staat.

Testament

Eigenhandig of holografisch testament: enkel geldig als het volledig met de hand van de erflater geschreven werd en gedagtekend en ondertekend is. Alle soorten papier en talen zijn daarbij toegelaten.

Het eigenhandig testament is het type testament dat het vaakst voorkomt. Het is een simpele manier om je testament op te stellen en er zijn geen extra kosten aan verbonden. Toch is er bij dit soort testament vaak sprake van onduidelijkheden of ondubbelzinnigheden. Die kunnen aanleiding geven tot verwarring. Als erflater stel je dus best met behulp van je notaris een testament op.

Openbaar of authentiek testament: de erflater dicteert dit testament aan één of twee notarissen, in de aanwezigheid van twee getuigen. Over de inhoud en vorm van een authentiek testament kan niet meer gediscussieerd worden en is de datum zeker, wat meteen de twee grootste voordelen zijn.

Internationaal testament: deze vorm van testament is nodig als de erflater, het legataris of het vermaakte goed zich in het buitenland bevinden.

Wie en wat?

Iedereen die meerderjarig is mag een testament over zijn goederen opmaken. Twee of meer personen mogen geen testament opmaken in een enkel geschrift, op straffe van nietigheid.

Als er meerdere testamenten zijn, sluiten de recentste beschikkingen enkel de oudste beschikkingen uit die strijdig zijn met de recente beschikkingen. Een nietig, herroepen of vervallen legaat geldt als ongeschreven, met andere woorden, dit legaat wordt als onbestaand beschouwd.

De erflater kan een dubbel van zijn testament toevertrouwen aan een derde persoon die hij volledig vertrouwt.

De notaris is verplicht de neerlegging van het testament in alle geheimhouding te vermelden in het Centraal Register der Laatste Wilsbeschikkingen, tenzij de erflater zich hier nadrukkelijk tegen verzet. Na het overlijden kan de betreffende notaris in dit register nagaan of er testamenten op naam van de overledene bestaan.

Als de erflater geen erfgenaam met wettelijk erfdeel heeft (kinderen, kleinkinderen, grootouders of ouders) heeft hij het recht zijn vermogen of een deel ervan over te laten aan een stichting of vereniging. Als de erflater wel erfgenamen heeft, kan hij het ‘beschikbaar gedeelte’ oftewel zijn vermogen min het wettelijk deel van zijn erfgenamen overmaken aan een stichting of vereniging.

Legaat

Een legaat is de bepaling in het testament waarbij een goed aan een bepaald iemand wordt nagelaten. Er bestaan drie soorten legaten.

Algemeen legaat: een of meer personen erven de volledige nalatenschap
Legaat ten algemene titel: de erfgenaam vermaakt een gedeelte van zijn goederen
Bijzonder legaat: de erfgenaam krijgt een som geld, een bepaald goed of een bepaalde categorie van goederen

Dit bericht is gepost op 5 augustus 2008 om 09:18 uur en is geplaatst in Algemeen.

Laat een reactie achter
ID); ?>
Andere interessante artikels:
© 2024 · financieleinformatie.be Merken en domeinen zijn eigendom van Internet Ventures. Website beheerd door Volo Media.