Tag

Aandelen: alle begrippen op een rijtje

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een besloten of naamloze vennootschap. De houder van een aandeel is mede-eigenaar ten belope van zijn aandeel in de vennootschap, heeft bepaalde inspraakrechten en bepaalde rechten op een deel van de winst.

Bijvoorbeeld: bedrijf X geeft 1000 aandelen uit. Jij koopt er 10. Daardoor ben je voor 1% eigenaar van bedrijf X.
Er zijn twee soorten aandelen. Aandelen op naam en aandelen aan toonder. Aandelen op naam zijn aandelen opgemaakt ten voordele van een bepaald persoon die alleen de daaraan verbonden rechten kan uitoefenen. De houder van zo’n aandeel wordt opgenomen in het aandelenregister. Aandelen aan toonder zijn aandelen die de naam van de titularis niet vermelden. Ieder die houder van de aandelen wordt, kan de eraan verbonden rechten uitoefenen.

Tegenwoordig worden de aandelen (vooral aan toonder) in computersystemen gezet. Dit geautomatiseerd systeem zorgt voor een gemakkelijk en vlot effectenverkeer.

1. Dividend

De geschiedenis van het dividend is een belangrijk criterium voor het kiezen van je aandeel. Sommige ondernemingen keren elk jaar een dividend uit. Of sommige keren elk jaar een steeds groter dividend uit. Dit zijn dus relatief veilige beleggingen. Er zijn ook ondernemingen die onderhevig zijn aan bepaalde externe factoren voor hun succes. Je zal bij zulke ondernemingen dus zowel goede als slechte jaren hebben. Als een onderneming verlies maakt, keert ze gewoonlijk geen dividend uit.

Een ander belangrijk gegeven is het gedeelte van de winst dat door een onderneming gebruikt wordt als dividend. Bij snel groeiende ondernemingen is dit percentage meestal erg klein, omdat ze hun winst investeren in de verdere groei van de onderneming. Hoe groter dit percentage, hoe meer je kan verdienen op korte termijn.

2. Rendement

Je hebt een investering gedaan door een aandeel te kopen. Wat heeft dit je nu opgeleverd? Wat is de verhouding tussen het dividend en de koers van het aandeel? Hier komen we weer bij de historiek van de dividenden uit. Is er in het verleden een groot rendement geweest, dan is er een zekere kans dat je aandeel in de toekomst ook gaat renderen.

3. De Koers/Winstverhouding

De K/W of koers/winstverhouding is een ander criterium bij de keuze van een aandeel. Dit is de verhouding van de koers van een aandeel met de nettowinst per aandeel.

Bij de winst wordt enkel de courante winst genomen. Eenmalige kosten of opbrengsten worden dus niet in rekening gebracht.

Wanneer is een K/W nu voordelig? Hoe lager ze is, hoe beter het aandeel. Maar deze K/W is één van de maatstaven en men mag dus niet enkel hierop afgaan. Je vergelijkt beter ook de K/W van een bepaalde onderneming met de K/W’s van andere ondernemingen in dezelfde branche. Je weet ook best wat de totale K/W is van de nationale beurs waarop het bedrijf is ingeschreven. Bij een gemiddelde K/W zoek je beter nog wat verder.

4. Return

De return is een alternatieve maatstaf om een aandeel in te schatten. Hoe wordt de return berekend?
Return is de verhouding van de koers van het aandeel op de laatste dag van het jaar verminderd met die van de eerste dag van het jaar en vermeerderd met het dividend en andere uitkeringen, en de koers van het aandeel op de eerste dag van het jaar.

Schematisch:

koers dag 365 – koers dag 1 + dividend en andere uitkeringen

Return=—————————————————————————————————–

koers dag 1

Voorbeeld:

koers op 1 januari 2006: 90
koers op 31 december 2006: 100
uitgekeerd dividend voor 2006: 5

100-90+5
Return= ———————— = 16,67%

90

De return van een aandeel is positief als de koers hoger is op 31 december dan op 1 januari. Is dit niet zo, dan is de return negatief.

5. Cashflow

De cashflow is het geld dat in een bepaalde periode ter beschikking is van de onderneming, waar het mee werkt. Het komt neer op het verschil tussen het geld dat binnenkomt en het geld dat buitengaat. Als de cashflow negatief is, maakte de onderneming verlies of is er minder geld in de kas.

Je moet echter wel rekening houden met de afschrijvingen. Wordt er op een bepaald moment veel afgeschreven, dan weet je dat er grote investeringen geweest zijn. Een andere mogelijkheid is dat er veel winst gemaakt is en dat deze gedrukt moet worden. Bedrijven hebben liever geen te hoge winst omdat ze dan meer belastingen moeten betalen.

In het algemeen kan je stellen dat hoe groter de cashflow is, hoe gezonder de bedrijfseconomische toestand. Je houdt best de uitzonderlijke kosten en opbrengsten in de gaten: hierin kunnen kosten of opbrengsten worden geboekt om bepaalde kasstromen te verbergen.

6. Jaarrekening

De jaarrekening is een belangrijk middel om de toestand van een onderneming te weten te komen. Elke jaarrekening moet wettelijk bestaan uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Vaak komt er bij beursgenoteerde ondernemingen ook een sociale toelichting bij, prognoses van omzet en winst en dergelijke. Als aandeelhouder kan je deze jaarrekening vrij raadplegen. Hier volgt een zeer beknopt overzicht van de verschillende hoofdposten van de jaarrekening.

De balans

De balans is het geheel van activa en passiva. Links heb je het actief, dat aangeeft waarvoor de middelen van de onderneming gebruikt worden en rechts het passief, dat de herkomst van die middelen aanduidt. Het totaal van het actief moet gelijk zijn aan het totaal van het passief.

Het actief

Het actief bestaat uit de vaste activa en de vlottende activa. Onder vaste activa verstaat men de oprichtingskosten, de immateriële vaste activa, de materiële vaste activa en de financiële vaste activa. Immateriële vaste activa zijn niet-tastbare bezittingen van een onderneming, zoals kosten van onderzoek, octrooien, licenties, knowhow, goodwill. Materiële vaste activa zijn gebouwen, meubilair enz.

De vlottende activa zijn onder meer vorderingen, voorraden en bestellingen in uitvoering, geldbeleggingen en liquide middelen. Voorraden en bestellingen in uitvoering zijn alle grondstoffen, half en volledig afgewerkte goederen die de onderneming in voorraad heeft. Liquide middelen is het geld dat je in de kas en op de bank hebt staan.

Het passief

Het passief bestaat onder meer uit het kapitaal, de uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, overgedragen winst en schulden. Het kapitaal is de totale geldelijke inbreng van aandeelhouders in de onderneming. De uitgiftepremie is het extra geld dat vrijkomt bij kapitaalverhoging en voorzien wordt voor de aandeelhouders. Herwaarderingsmeerwaarden is het totaal bedrag waarmee een bepaald actief wordt opgewaardeerd. Overgedragen winst is de winst van het vorige boekjaar dat overgeboekt werd naar dit boekjaar.

De resultatenrekening

De resultatenrekening bestaat uit de kosten en de opbrengsten van een onderneming. Deze rekening geeft dus ook aan wat de omzet van de onderneming was, de winst of het verlies, de hoeveelheid afschrijvingen, enz.

7. Financiële ratio’s

Ratio’s kunnen ook belangrijke criteria zijn die je keuze mee beïnvloeden. Vergelijk ze met ratio’s van andere ondernemingen in dezelfde branche. Vergelijk ze met de ratio’s van dezelfde onderneming in een vroegere periode.

Liquiditeit

Is er genoeg baar geld ter beschikking van de onderneming om de lopende betalingsverplichtingen te voldoen?

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans. Is het eigen vermogen te klein in verhouding met het vreemd vermogen, dan kunnen bij een faillissement de schuldeisers (= vreemd vermogen) niet volledig worden terugbetaald.

Rentabiliteit

De rentabiliteit is de verhouding tussen de winst en het vermogen van een onderneming. Dus hoeveel middelen heeft een onderneming nodig om tot een bepaalde winst te komen? Kan de onderneming voldoende dividend betalen aan haar aandeelhouders?

Tags , , , , , , , , , , , ,

Dividendbelasting: de staat wil ook haar deel!

Aandelen kopen, op de beurs spelen en je dagelijks bezighouden met speculeren levert meestal de nodige vruchten op. Je kunt door de juiste beslissing te nemen op het gepaste moment, bedragen in korte tijd verdubbelen. Een opgetogen gevoel is dan een vanzelfsprekend gevolg.

Toch moeten we hier ook aandacht schenken aan de keerzijde van de medaille. De winsten van je aandelen moet je namelijk met iemand delen: de staat. Ook op zulke opbrengsten moet je dus belastingen betalen. Opmerkelijk is dat deze belastingen wel eens kunnen verschillen van land tot land. Een korte beschrijving hierbij van de verschillen tussen Nederland en België betreffende de zogenaamde dividendbelasting kan interessant zijn.

Roerende voorheffing in België

Roerende voorheffing is de Belgische benaming voor dividendbelasting. Het kan eveneens beschouwd worden als een vorm van inkomensbelasting. Een bepaald percentage, 15 of 25 procent, wordt door de Belgische overheid doorgaans ingehouden. Dit gebeurt in praktijk door de bank of het bedrijf in kwestie. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de inkomsten na deze belasting niet meer onderworpen worden aan andere vormen van heffingen. Men moet ze dus niet meer aangeven, ze worden bestempeld als ‘bevrijdend’.

Dividendbelasting in Nederland

De wet van de dividendbelasting in Nederland dateert van het jaar 1965. Opmerkelijk is dat deze wet stelt dat zowel mensen die binnen als buiten Nederland wonen en in het bezit zijn van aandelen, onderworpen worden aan deze vorm van belasting. Een ander kenmerk van de Nederlandse manier van dividendbelasting, is dat ze doorgaans 15 procent bedraagt van de opbrengsten. Deze opbrengsten worden overigens ruim opgevat, zowel dividenden en winstuitkeringen als liquidatie-uitkeringen vallen hieronder.

Een heffing op het inkomen in de vorm van een dividend is doorgaans een internationaal feit. Het komt vrijwel in heel Europa voor en vormt dan ook een mooie extra inkomst voor de staat. Toch vult elke staat dit een beetje op zijn eigen manier in. Dit zien we bijvoorbeeld al in de verschillen tussen België en Nederland. In België is er namelijk sprake van een bevrijdende roerende voorheffing, waardoor er geen extra heffingen meer bij komen kijken. In Nederland gaat men hier op een andere manier mee. Daar ziet men het als een onderdeel van een reeks belastingen. Daardoor bestaat het gevaar dat kapitalisten uitzoeken welk land het meest gunstig is voor hun aandelen en kapitaal.

Tags , , ,

Dividend: verdienen met aandelen

Je leest het overal in het nieuws “Nationale Bank overweegt dividendpolitiek bij te sturen”, “Het dividend van de Mobistar-aandelen lijkt erg aanlokkelijk” en “Dividendaandelen van palmolie verdubbelen”.
Maar wat is eigenlijk een dividend en wanneer wordt het uitgekeerd?

Wat is dividend?

Binnen een onderneming kunnen verschillende aandelen verkocht worden. De mensen die zo’n aandeel bezitten, heten aandeelhouders. Wanneer de onderneming goed draait en winst maakt, zal het bestuur beslissen om de aandeelhouders een bepaald bedrag uit te keren. Dividend is dan de hoeveelheid geld die wordt uitbetaald aan de aandeelhouders. Het bestuur zal beslissen over de grootte van het bedrag. Het gaat hier meestal om een bepaald procent van de winst dat dan verdeeld wordt onder alle aandeelhouders.

Wanneer wordt het uitgekeerd?

Het dividend wordt uitgekeerd wanneer het bedrijf winst maakt. Maar daarbij moet je ook rekening houden dat het dividend steeds op een vast tijdstip wordt uitgekeerd. Dit betekent dat je niet mag verwachten dat er elke week een extraatje op je bankrekening zal verschijnen. Het bestuur van de onderneming vergadert jaarlijks om het dividend te bespreken. Hier zal men beslissen over hoeveel maar ook wanneer dividend uitgekeerd wordt.

Vaak wordt dividend per kwartaal uitbetaald, dit betekent vier keer per jaar. Andere ondernemingen verkiezen een jaarlijkse uitbetaling.

Soorten dividend

Dividend kan in drie vormen voorkomen, cashdividend, stockdividend of keuzedividend:
Bij cashdividend wordt de aandeelhouder in contanten uitbetaald, dit gebeurt via bankoverschrijving.
Bij stockdividend zal de aandeelhouders nieuwe aandelen verkrijgen en daardoor meer aandelen bezitten binnen de onderneming.
Bij keuzedividend mag de aandeelhouder zelf de keuze maken tussen cash- of stockdividend.

Meer weten?

Je moet een dividendbelasting betalen op het verkregen bedrag.

Aandelen kunnen veel geld opbrengen, maar als je op een rustigere manier geld wil winnen, kies je best voor spaarmogelijkheid met een hoge rente.

Tags , , ,

Aandelen: een korte inleiding

Aandelen zijn eigenlijk gewoon een symbool voor een deel van het kapitaal van een bedrijf. Een aandeelhouder is altijd mede-eigenaar van een onderneming. Op aandelen staat geen vaste looptijd, dit in tegenstelling tot obligaties. De waarde van een aandeel hangt af van de wet van vraag en aanbod.

Aandelen worden uitgegeven bij de oprichting van een nieuwe vennootschap of bij een kapitaalverhoging. De uitgever van de aandelen of de emittent verbindt zich er niet toe de aandelen later terug te kopen. De waarde van de aandelen kan altijd stijgen of dalen.

Aandelen zijn eigenlijk altijd risicokapitaal. Ze hebben betrekking op het eigen vermogen (bezittingen verminderd met de schulden) van een onderneming. De vergoeding van een aandeel is een dividend. Aandeelhouders kunnen een dividend ontvangen wanneer het bedrijf winst maakt. De waarde daarvan hangt af van de hoeveelheid winst die de onderneming wilt uitkeren. Dat laatste wordt de pay-out ratio genoemd.

Als de onderneming een deel van de winst uitkeert, hebben de aandeelhouders sowieso recht op een deel daarin of het dividend. Als het bedrijf beslist een deel van het eigen vermogen uit te keren, noemen we dat een bonus.

Als aandeelhouder kun je nooit de uitkering van je aandelen opeisen. Je kunt je aandelen enkel verkopen op de secundaire markt. Aandelen zijn altijd overdraagbaar. Soms moet de verkoop van aandelen wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo kun je als aandeelhouder verplicht worden je aandelen te verkopen aan de andere aandeelhouders.

Tags , , , ,

Enkele basisbegrippen uit de aandelenwereld

Ben je soms ook niet mee als je collega’s of vrienden het hebben over de pay-out ratio en de KW? Dan hebben we goed nieuws voor u. Na het lezen van dit artikel zul je, net zoals hen, kunnen meepraten over enkele basisbegrippen uit de aandelenwereld. En wat wellicht belangrijker is als je zelf aandelen bezit: je zal je aandelen voortaan grondiger kunnen evalueren.

Dividend en pay-out ratio

Wanneer een bedrijf winst maakt kan het de winst, of een gedeelte ervan, ofwel herinvesteren in het bedrijf, ofwel als dividend uitkeren aan de aandeelhouders. De verhouding van dit laatste, ook dividenduitkering genoemd, ten opzichte van de totale winst is de pay-out ratio. Wanneer er dus een groot deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend spreekt men van een hoge pay-out ratio.

Rendement

Het rendement van een aandeel wordt berekend door het jaarlijkse dividend te delen door de huidige koers van het aandeel. Dit betekent dat als de koers daalt, het rendement stijgt en vice versa. Het rendement is natuurlijk slechts een indicatie want het toekomstig dividend is niet noodzakelijk hetzelfde als het laatst uitgekeerde dividend. Toch kan je er in het algemeen van uitgaan dat een aandeel dat een hoog rendement kende ook in de toekomst interessant zal zijn.

Return

De return van je aandeel is een maatstaf om te berekenen hoe de koers van je aandeel geëvolueerd is doorheen het jaar. Men spreekt van een positieve return als de koers op het einde van het jaar hoger is dan bij het begin van het jaar. Een negatieve return wijst dus op een daling van de koers. Uiteraard is een positieve return het meest interessant.

Koers/Winstverhouding

De Koers/Winstverhouding, of kortweg de KW, is de verhouding tussen de koers van het aandeel en de nettowinst. Je mag er in het algemeen van uitgaan dat hoe lager de KW is, hoe interessanter het aandeel voor je is. Let er wel op dat je de KW niet als absolute maatstaf hanteert. Je vergelijkt het best de KW van aandelen uit dezelfde sector. Hou daarnaast ook rekening met de totale KW van de beurs in het thuisland van het bedrijf.

Cash flow

Een andere manier om je aandelen te evalueren is te kijken naar de cash flow of de kasstroom. Dit is het verschil tussen het bedrag dat een bedrijf in een bepaalde periode ontvangt en uitgeeft. Doorgaans wijst een hoge cash flow erop dat het bedrijf goed bezig is.

Boekwaarde

Tot slot kan je ook kijken naar de boekwaarde van je aandelen. Dit is de verhouding van het eigen vermogen tot het totaal aantal aandelen. Hoe hoger de boekwaarde van je aandelen, hoe meer reële waarde het bedrijf heeft en dus hoe interessanter je aandelen.

Tags , , , , , , , , , ,

Wat is een dividend?

Een dividend is, eenvoudig gezegd, de winst die een onderneming uitkeert aan haar aandeelhouders.

Als een bedrijf winst maakt, kan het besluiten een deel daarvan uit te keren aan de aandeelhouders. Vaak wordt niet de hele winst uitgekeerd, maar wordt een deel ervan gereserveerd om leningen af te lossen of voor toekomstige investeringen. Dat laatste deel heet de ingehouden winst.

De pay out-ratio is de verhouding tussen de winst van het bedrijf en het bedrag aan dividend dat goedgekeurd wordt., oftewel dat deel van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd.

De uitbetaling van het dividend wordt goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering. Het bestuur moet eerst de hoogte van het bedrag en de wijze van uitbetalen bepalen. Als het bedrijf besluit een dividend uit te keren, profiteren alle aandeelhouders daarvan.

Stockdividend

Een dividend dat niet in geld wordt uitbetaald, maar in aandelen, heet stockdividend. Soms worden ook wel eens aandelen van een dochteronderneming uitgekeerd.

Dividendrendement

Het dividentrendement is de waarde die je bekomt als je het totale jaarlijkse dividend deelt door de som van de interimdividenden.

Ex dividend

De datum van de uitkering van het dividend is de datum waarop het aandeel ex dividend gaat. Een aandeel geeft dan geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode. Na het uitkeren van het dividend daalt de koers.

Superdividend

Als een bedrijf veel winst gemaakt heeft, kan het ervoor kiezen dit als superdividend ter beschikking te stellen van de aandeelhouders.

Tags , , , ,

Een introductie in de wereld van de aandelen

Heb je wat spaargeld en hoop je op een relatief snelle en eenvoudige manier extra geld te verdienen? Maar heb je niet meteen zin om hiervoor naar een overvol casino te trekken? Wees dan gerust: er is een andere, uitdagende en spannende, manier van beleggen. Juist ja, het beleggen in aandelen.

Wat

Een aandeel is een eigendomstitel van een bedrijf dat je bekomt doordat je deelneemt in het kapitaal van het bedrijf. Hierdoor word je mede-eigenaar van het bedrijf in kwestie. Je hebt bijgevolg recht op inspraak tijdens aandeelhoudersvergaderingen én op een deel van de eventuele winst die het bedrijf maakt.

Die winst noemt men ook het dividend. Het is het bedrag dat een bedrijf aan zijn aandeelhouders uitkeert uit de in het voorgaande jaar gerealiseerde winst. Daarnaast kunnen de inkomsten van je aandelen ook komen uit de koerswinst. Dat is het positieve verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van je aandelen.

Waarom

Het verschil in koerswaarde tussen de aankoop en de verkoop van je aandelen kan echter ook negatief zijn. In het ergste geval kunnen je aandelen zelfs niets meer waard zijn. Dan is het bedrijf in kwestie failliet en ben je je geld dus kwijt.

Maar voor hetzelfde geld maakt het bedrijf veel winst en stijgt de waarde van je aandelen aanzienlijk. Het is in feite een kwestie van inschatting en een portie geluk.

Hoe

Je vraagt je waarschijnlijk af hoe die koerswaarde nu precies bepaald wordt. Welnu, de waarde van je aandelen, die op de beurs tot stand komt, wordt gebaseerd op de winst en de winstverwachting van de bedrijven. Hoe hoger de verwachte winst, hoe hoger de prijs van de aandelen.

De koerswaarde is sterk aan schommeling onderhevig. Je zorgt dus best voor een goede timing en een goede dosis kennis van de aandelenwereld. Zoniet kan je door de sterke fluctuaties veel geld verliezen. Het beleggen in aandelen is behoorlijk risicovol.

Kosten

Bovendien kan je best niet beleggen in aandelen als je dit slechts sporadisch en met kleine bedragen doet. Dit omwille van de hoge kosten die ermee verbonden zijn. Aandelen kan je namelijk niet rechtstreeks via het bedrijf aanschaffen, maar dien je via een tussenpersoon, meestal je financiële instelling, te bekomen. Uiteraard doen zij dat niet gratis. Integendeel, voor hun diensten betaal je een vast bedrag. Dit bedrag dien je dus in mindering te brengen van je eventuele rendement.

Beleggingsfonds

Het beleggen in aandelen gebeurt vaak via een zogenaamd beleggingsfonds. Doordat een dergelijk fonds in verschillende aandelen tegelijkertijd investeert, wordt het risico enigszins beperkt. Bovendien gebeurt de opvolging door de fondsbeheerder zodat je zelf tijd en moeite bespaart. Hier staat wel tegenover dat het rendement bij een dergelijke belegging lager is dan bij een rechtstreekse belegging in aandelen.

Tags , , , ,