Tag

Alles over aandelen

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een besloten of naamloze vennootschap. De houder van een aandeel is mede-eigenaar ten belope van zijn aandeel in de vennootschap, heeft bepaalde inspraakrechten en bepaalde rechten op een deel van de winst.

Bijvoorbeeld: bedrijf X geeft 1000 aandelen uit. Jij koopt er 10. Daardoor ben je voor 1% eigenaar van bedrijf X.

Er zijn twee soorten aandelen. Aandelen op naam en aandelen aan toonder. Aandelen op naam zijn aandelen opgemaakt ten voordele van een bepaald persoon die alleen de daaraan verbonden rechten kan uitoefenen. De houder van zo’n aandeel wordt opgenomen in het aandelenregister. Aandelen aan toonder zijn aandelen die de naam van de titularis niet vermelden. Ieder die houder van de aandelen wordt, kan de eraan verbonden rechten uitoefenen.
Tegenwoordig worden de aandelen (vooral aan toonder) in computersystemen gezet. Dit geautomatiseerd systeem zorgt voor een gemakkelijk en vlot effectenverkeer.

Wat kun je doen met een aandeel?

Eerst betaal je een bepaalde som en ontvang je één of meer aandelen. Het bezit van een aandeel houdt een aantal rechten in:

Stemrecht:

Alle aandeelhouders hebben stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Je krijgt 1 stem per aandeel. Als je meerdere aandelen hebt, mag je meer stemmen uitbrengen. Gewoonlijk geldt een eenvoudige meerderheid om een voorstel aan te nemen. Stemmen er meer mensen voor dan tegen een voorstel, dan wordt dit aangenomen.
Er kan over alles gestemd worden: wijziging in de statuten van de onderneming, dividenden, vaststelling jaarverslag, overname of fusie…

Dividend:

Het geld dat aandeelhouders hebben binnengebracht in de onderneming, wordt gebruikt als investering. Als de onderneming winst heeft gemaakt, wordt eventueel besloten om de gehele of gedeeltelijke winst te verdelen over de aandeelhouders.

Dit bedrag noem je dividend. Dat wordt dan gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Bijvoorbeeld: een onderneming heeft 1000 uitstaande aandelen en hun dividend werd bepaald op 10000 euro. Jij hebt 100 aandelen en ontvangt dus (10000 gedeeld door 1000 maal 100) 1000 euro als dividend.
Bij verlies moet een aandeelhouder niet ‘bijbetalen’.

Recht om te verkopen:

Aandelen zijn vrij te verhandelen. Je mag ze dus ook verkopen. Bij een besloten vennootschap is er wel de verplichting de aandelen eerst aan te bieden aan de overige aandeelhouders. Aandelen van een Naamloze Vennootschap mogen vrij aan iedereen verkocht worden (tenzij de statuten van de onderneming anders bepalen).

De waarde van een aandeel

De prijs van een aandeel wordt ‘koers’ genoemd. Ze kan veranderen van dag tot dag of zelfs tijdens de dag. De waarde van een aandeel wordt bepaald door de uitgifte, de beurs en het faillissement.

Waarde bij uitgifte

Voordat een onderneming aandelen uitgeeft, moet het weten wat de totale waarde is van de onderneming. Deze som wordt dan gedeeld door het aantal aandelen dat de onderneming wil uitgeven. Dan heb je de prijs van een aandeel bij uitgifte.

Deze prijs wordt de uitgiftekoers of emissiekoers genoemd. Hij wordt bekendgemaakt door het bedrijf samen met het uitgeven van een prospectus. In deze brochure staat welk soort bedrijf het is, wat de activa en de passiva zijn en de huidige financiële staat. Over het aandeel staat informatie als de emissievoorwaarden, de productomschrijving, de verhandelbaarheid, de risico’s en dergelijke meer.

Waarde op de beurs

Als je aandelen hebt, maar je wilt ze verkopen, ga je naar de effectenbeurs. Dit is een markt waar allerlei soorten beleggingen verhandeld worden, waaronder aandelen. De verkoper geeft aan welke aandelen hij verkoopt en tegen welke prijs. Als je aandelen wilt kopen, ga je ook naar de effectenbeurs. Als koper geef je aan welke aandelen je wilt kopen en hoeveel je daarvoor wilt betalen.

Dan volgt een onderhandeling tussen koper en verkoper om tot de uiteindelijke prijs (koers) te komen. Hierbij worden verschillende zaken in overweging genomen: economische ontwikkelingen in de specifieke bedrijfstak, in het land en in de wereld, prestaties van de onderneming, de mogelijke groei van de onderneming…

Als koper en verkoper het met elkaar eens geraken, wordt de deal gesloten. Er is een koop van aandelen tegen de prijs per aandeel vermenigvuldigd met het aantal aandelen. Die overeengekomen prijs wordt bekendgemaakt, waardoor ze als richtprijs geldt voor anderen. Zo weet iedereen wat een bepaald aandeel waard is ‘op de beurs’, wat dus de koers is van een aandeel.

Waarde bij faillissement

Als een onderneming failliet gaat, wordt de directie naar huis gestuurd en vervangen door een curator. De curator heeft als taak om zoveel mogelijk terug te betalen aan de schuldeisers totdat de onderneming ontbonden wordt.

Voor aandeelhouders is een faillissement meestal een slechte zaak. Zij worden enkel terugbetaald na de aflossing van de schulden. Gewoonlijk blijft er dan niet veel of niks meer over. Als er wel nog iets overblijft, dan wordt dit bedrag verdeeld over de aandelen en kunnen de aandeelhouders een stukje terugkrijgen.

Als een onderneming niet eens al zijn schulden kan terugbetalen met de verkoop van de bezittingen, draaien de aandeelhouders hier niet voor op. Zij verliezen slechts het deel dat ze zelf ingebracht hebben in de onderneming. Ze moeten dus nooit ‘bijbetalen’.

Tags , , , , ,

Aandelen: alle begrippen op een rijtje

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een besloten of naamloze vennootschap. De houder van een aandeel is mede-eigenaar ten belope van zijn aandeel in de vennootschap, heeft bepaalde inspraakrechten en bepaalde rechten op een deel van de winst.

Bijvoorbeeld: bedrijf X geeft 1000 aandelen uit. Jij koopt er 10. Daardoor ben je voor 1% eigenaar van bedrijf X.
Er zijn twee soorten aandelen. Aandelen op naam en aandelen aan toonder. Aandelen op naam zijn aandelen opgemaakt ten voordele van een bepaald persoon die alleen de daaraan verbonden rechten kan uitoefenen. De houder van zo’n aandeel wordt opgenomen in het aandelenregister. Aandelen aan toonder zijn aandelen die de naam van de titularis niet vermelden. Ieder die houder van de aandelen wordt, kan de eraan verbonden rechten uitoefenen.

Tegenwoordig worden de aandelen (vooral aan toonder) in computersystemen gezet. Dit geautomatiseerd systeem zorgt voor een gemakkelijk en vlot effectenverkeer.

1. Dividend

De geschiedenis van het dividend is een belangrijk criterium voor het kiezen van je aandeel. Sommige ondernemingen keren elk jaar een dividend uit. Of sommige keren elk jaar een steeds groter dividend uit. Dit zijn dus relatief veilige beleggingen. Er zijn ook ondernemingen die onderhevig zijn aan bepaalde externe factoren voor hun succes. Je zal bij zulke ondernemingen dus zowel goede als slechte jaren hebben. Als een onderneming verlies maakt, keert ze gewoonlijk geen dividend uit.

Een ander belangrijk gegeven is het gedeelte van de winst dat door een onderneming gebruikt wordt als dividend. Bij snel groeiende ondernemingen is dit percentage meestal erg klein, omdat ze hun winst investeren in de verdere groei van de onderneming. Hoe groter dit percentage, hoe meer je kan verdienen op korte termijn.

2. Rendement

Je hebt een investering gedaan door een aandeel te kopen. Wat heeft dit je nu opgeleverd? Wat is de verhouding tussen het dividend en de koers van het aandeel? Hier komen we weer bij de historiek van de dividenden uit. Is er in het verleden een groot rendement geweest, dan is er een zekere kans dat je aandeel in de toekomst ook gaat renderen.

3. De Koers/Winstverhouding

De K/W of koers/winstverhouding is een ander criterium bij de keuze van een aandeel. Dit is de verhouding van de koers van een aandeel met de nettowinst per aandeel.

Bij de winst wordt enkel de courante winst genomen. Eenmalige kosten of opbrengsten worden dus niet in rekening gebracht.

Wanneer is een K/W nu voordelig? Hoe lager ze is, hoe beter het aandeel. Maar deze K/W is één van de maatstaven en men mag dus niet enkel hierop afgaan. Je vergelijkt beter ook de K/W van een bepaalde onderneming met de K/W’s van andere ondernemingen in dezelfde branche. Je weet ook best wat de totale K/W is van de nationale beurs waarop het bedrijf is ingeschreven. Bij een gemiddelde K/W zoek je beter nog wat verder.

4. Return

De return is een alternatieve maatstaf om een aandeel in te schatten. Hoe wordt de return berekend?
Return is de verhouding van de koers van het aandeel op de laatste dag van het jaar verminderd met die van de eerste dag van het jaar en vermeerderd met het dividend en andere uitkeringen, en de koers van het aandeel op de eerste dag van het jaar.

Schematisch:

koers dag 365 – koers dag 1 + dividend en andere uitkeringen

Return=—————————————————————————————————–

koers dag 1

Voorbeeld:

koers op 1 januari 2006: 90
koers op 31 december 2006: 100
uitgekeerd dividend voor 2006: 5

100-90+5
Return= ———————— = 16,67%

90

De return van een aandeel is positief als de koers hoger is op 31 december dan op 1 januari. Is dit niet zo, dan is de return negatief.

5. Cashflow

De cashflow is het geld dat in een bepaalde periode ter beschikking is van de onderneming, waar het mee werkt. Het komt neer op het verschil tussen het geld dat binnenkomt en het geld dat buitengaat. Als de cashflow negatief is, maakte de onderneming verlies of is er minder geld in de kas.

Je moet echter wel rekening houden met de afschrijvingen. Wordt er op een bepaald moment veel afgeschreven, dan weet je dat er grote investeringen geweest zijn. Een andere mogelijkheid is dat er veel winst gemaakt is en dat deze gedrukt moet worden. Bedrijven hebben liever geen te hoge winst omdat ze dan meer belastingen moeten betalen.

In het algemeen kan je stellen dat hoe groter de cashflow is, hoe gezonder de bedrijfseconomische toestand. Je houdt best de uitzonderlijke kosten en opbrengsten in de gaten: hierin kunnen kosten of opbrengsten worden geboekt om bepaalde kasstromen te verbergen.

6. Jaarrekening

De jaarrekening is een belangrijk middel om de toestand van een onderneming te weten te komen. Elke jaarrekening moet wettelijk bestaan uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Vaak komt er bij beursgenoteerde ondernemingen ook een sociale toelichting bij, prognoses van omzet en winst en dergelijke. Als aandeelhouder kan je deze jaarrekening vrij raadplegen. Hier volgt een zeer beknopt overzicht van de verschillende hoofdposten van de jaarrekening.

De balans

De balans is het geheel van activa en passiva. Links heb je het actief, dat aangeeft waarvoor de middelen van de onderneming gebruikt worden en rechts het passief, dat de herkomst van die middelen aanduidt. Het totaal van het actief moet gelijk zijn aan het totaal van het passief.

Het actief

Het actief bestaat uit de vaste activa en de vlottende activa. Onder vaste activa verstaat men de oprichtingskosten, de immateriële vaste activa, de materiële vaste activa en de financiële vaste activa. Immateriële vaste activa zijn niet-tastbare bezittingen van een onderneming, zoals kosten van onderzoek, octrooien, licenties, knowhow, goodwill. Materiële vaste activa zijn gebouwen, meubilair enz.

De vlottende activa zijn onder meer vorderingen, voorraden en bestellingen in uitvoering, geldbeleggingen en liquide middelen. Voorraden en bestellingen in uitvoering zijn alle grondstoffen, half en volledig afgewerkte goederen die de onderneming in voorraad heeft. Liquide middelen is het geld dat je in de kas en op de bank hebt staan.

Het passief

Het passief bestaat onder meer uit het kapitaal, de uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, overgedragen winst en schulden. Het kapitaal is de totale geldelijke inbreng van aandeelhouders in de onderneming. De uitgiftepremie is het extra geld dat vrijkomt bij kapitaalverhoging en voorzien wordt voor de aandeelhouders. Herwaarderingsmeerwaarden is het totaal bedrag waarmee een bepaald actief wordt opgewaardeerd. Overgedragen winst is de winst van het vorige boekjaar dat overgeboekt werd naar dit boekjaar.

De resultatenrekening

De resultatenrekening bestaat uit de kosten en de opbrengsten van een onderneming. Deze rekening geeft dus ook aan wat de omzet van de onderneming was, de winst of het verlies, de hoeveelheid afschrijvingen, enz.

7. Financiële ratio’s

Ratio’s kunnen ook belangrijke criteria zijn die je keuze mee beïnvloeden. Vergelijk ze met ratio’s van andere ondernemingen in dezelfde branche. Vergelijk ze met de ratio’s van dezelfde onderneming in een vroegere periode.

Liquiditeit

Is er genoeg baar geld ter beschikking van de onderneming om de lopende betalingsverplichtingen te voldoen?

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans. Is het eigen vermogen te klein in verhouding met het vreemd vermogen, dan kunnen bij een faillissement de schuldeisers (= vreemd vermogen) niet volledig worden terugbetaald.

Rentabiliteit

De rentabiliteit is de verhouding tussen de winst en het vermogen van een onderneming. Dus hoeveel middelen heeft een onderneming nodig om tot een bepaalde winst te komen? Kan de onderneming voldoende dividend betalen aan haar aandeelhouders?

Tags , , , , , , , , , , , ,

Dividend: verdienen met aandelen

Je leest het overal in het nieuws “Nationale Bank overweegt dividendpolitiek bij te sturen”, “Het dividend van de Mobistar-aandelen lijkt erg aanlokkelijk” en “Dividendaandelen van palmolie verdubbelen”.
Maar wat is eigenlijk een dividend en wanneer wordt het uitgekeerd?

Wat is dividend?

Binnen een onderneming kunnen verschillende aandelen verkocht worden. De mensen die zo’n aandeel bezitten, heten aandeelhouders. Wanneer de onderneming goed draait en winst maakt, zal het bestuur beslissen om de aandeelhouders een bepaald bedrag uit te keren. Dividend is dan de hoeveelheid geld die wordt uitbetaald aan de aandeelhouders. Het bestuur zal beslissen over de grootte van het bedrag. Het gaat hier meestal om een bepaald procent van de winst dat dan verdeeld wordt onder alle aandeelhouders.

Wanneer wordt het uitgekeerd?

Het dividend wordt uitgekeerd wanneer het bedrijf winst maakt. Maar daarbij moet je ook rekening houden dat het dividend steeds op een vast tijdstip wordt uitgekeerd. Dit betekent dat je niet mag verwachten dat er elke week een extraatje op je bankrekening zal verschijnen. Het bestuur van de onderneming vergadert jaarlijks om het dividend te bespreken. Hier zal men beslissen over hoeveel maar ook wanneer dividend uitgekeerd wordt.

Vaak wordt dividend per kwartaal uitbetaald, dit betekent vier keer per jaar. Andere ondernemingen verkiezen een jaarlijkse uitbetaling.

Soorten dividend

Dividend kan in drie vormen voorkomen, cashdividend, stockdividend of keuzedividend:
Bij cashdividend wordt de aandeelhouder in contanten uitbetaald, dit gebeurt via bankoverschrijving.
Bij stockdividend zal de aandeelhouders nieuwe aandelen verkrijgen en daardoor meer aandelen bezitten binnen de onderneming.
Bij keuzedividend mag de aandeelhouder zelf de keuze maken tussen cash- of stockdividend.

Meer weten?

Je moet een dividendbelasting betalen op het verkregen bedrag.

Aandelen kunnen veel geld opbrengen, maar als je op een rustigere manier geld wil winnen, kies je best voor spaarmogelijkheid met een hoge rente.

Tags , , ,

Wat is een aandeel?

Ondernemingen hebben de mogelijkheid hun financieringen te bekostigen met geld van het publiek. Om aanspraak te maken op dat spaargeld, kunnen ze aandelen uitgeven. Beleggers kunnen zich op die aandelen inschrijven. Ze betalen een bepaald bedrag dat overeenkomt met de waarde van de effecten, in ruil voor een eigendomstitel van het bedrijf.

Wat kun je ermee doen?

Investeerders kunnen de aandelen verkopen op de secundaire markt. Dat is de markt waarop aandeelhouders hun effecten aan andere beleggers kunnen verkopen. Het bedrijf dat de aandelen uitgeeft, de emittent, heeft met deze handeling niets te maken.

De prijs op de secundaire markt wordt bepaald door de wet op vraag en aanbod. De prijs stijgt naargelang zich meer kopers aanbieden.

Opbrengsten van een aandeel

Een aandeel kan twee soorten opbrengsten opleveren:

Dividend: de onderneming kan bij winst besluiten dividenden uit te keren, zodat alle aandeelhouders een deeltje van de winst krijgen.
Meerwaarde door verkoop: als een belegger aandelen koopt, doet hij dat in de meeste gevallen omdat hij denkt dat ze in waarde zullen stijgen. Dat is meteen ook het grote risico van de aandelenmarkt. Een aandeel kan immers net zo goed dalen als stijgen.

Verschillende soorten

Aandeel aan toonder: papieren aandeel zonder eigendomsbewijs, worden vanaf 1 januari 2008 uit de omloop gehaald.
Nominatief aandeel: het aandeel draagt de naam van de aandeelhouder.

Tags , , ,

Wat is een dividend?

Een dividend is, eenvoudig gezegd, de winst die een onderneming uitkeert aan haar aandeelhouders.

Als een bedrijf winst maakt, kan het besluiten een deel daarvan uit te keren aan de aandeelhouders. Vaak wordt niet de hele winst uitgekeerd, maar wordt een deel ervan gereserveerd om leningen af te lossen of voor toekomstige investeringen. Dat laatste deel heet de ingehouden winst.

De pay out-ratio is de verhouding tussen de winst van het bedrijf en het bedrag aan dividend dat goedgekeurd wordt., oftewel dat deel van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd.

De uitbetaling van het dividend wordt goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering. Het bestuur moet eerst de hoogte van het bedrag en de wijze van uitbetalen bepalen. Als het bedrijf besluit een dividend uit te keren, profiteren alle aandeelhouders daarvan.

Stockdividend

Een dividend dat niet in geld wordt uitbetaald, maar in aandelen, heet stockdividend. Soms worden ook wel eens aandelen van een dochteronderneming uitgekeerd.

Dividendrendement

Het dividentrendement is de waarde die je bekomt als je het totale jaarlijkse dividend deelt door de som van de interimdividenden.

Ex dividend

De datum van de uitkering van het dividend is de datum waarop het aandeel ex dividend gaat. Een aandeel geeft dan geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode. Na het uitkeren van het dividend daalt de koers.

Superdividend

Als een bedrijf veel winst gemaakt heeft, kan het ervoor kiezen dit als superdividend ter beschikking te stellen van de aandeelhouders.

Tags , , , ,

10 tips bij het beleggen in aandelen

Aandelen kopen, het is een aardige manier om een centje bij te verdienen. Toch zijn veel onervaren beleggers erg wantrouwig bij hun eerste stapjes op de aandelenmarkt. Hier vind je alvast 10 tips die je helpen bij een succesvolle start.

1. Onderzoek de markt, de sector en de aandelen

Bij het beleggen draait alles om informatie. Hoe meer je weet, des te groter is je kans op succes. Aanvankelijk zal vooral het filteren van de informatie een grote uitdaging zijn.

2. Ga er niet vanuit dat gratis advies niets kost

Veel bekende brokers geven gratis advies op hun websites en op tv-zenders. Dit advies kan een goede informatiebron zijn, maar neem het toch maar met een grote korrel zout. Iedere belegger zou in zijn achterhoofd moeten houden dat het nieuws wijdverspreid wordt en dat effectenbrokers geen geld verdienen door gratis advies te geven.

3. Geraak vertrouwd met de nummers, maar geraak er niet door geobsedeerd.

Bij aandelen draait alles altijd om nummers. Maar onthoud dat geen enkel nummer de hele tijd werkt. Als het wel zo was, zou beleggen een wetenschap zijn en geen kunst. Het kan geen kwaad de nummers te bestuderen, maar als je denkt dat een bepaald aandeel gaat stijgen omdat een bepaald nummer gelijk is aan X en een ander aan Y, dan maak je jezelf iets wijs.

Zo zweren veel beleggers vandaag de dag bij de koers-winstverhouding. Die wordt berekend door de huidige koers van het aandeel te delen dor de winst per aandeel. Een aandeel van bedrijf met een hoge koers-winstverhouding is meestal niet zo’n goede aankoop. Het nummer duidt meestal aan dat een bedrijf niet veel gaat groeien.

Aandelen worden vaak voor een bepaalde periode in een lijst gezet. Die nummers staan op een schaal van 1 tot 99, waarbij de hogere nummers de beste aankopen.

Het voordeel en tegelijkertijd het nadeel is dat zo’n systeem vooral de onberekenbare tendensen in de markt weergeeft. Daardoor ga je misschien beslissingen nemen zonder rekening te houden met andere factoren.

4. Betaal nooit voor advies

Kijk eens naar de enorme hoeveelheid boeken over beleggen in de financiële afdeling van je boekenwinkel. Vertrouw niet teveel op die boeken. Iemand met een beleggingssysteem dat voor 100% werkte, zou het immers niet met andere beleggers delen.

5. Blijf bij wat je begrijpt

Beleggers lezen de berichten over bedrijven in de krant van een krant net zoals sportliefhebbers de berichten over hun team lezen. Als je een bedrijf en een sector kiest om in te investeren, gebruik dan je gezond verstand en intuïtie.

6. Volg de markt voordat je aandelen koopt

Net zoals je een teen in het water steekt voordat je gaat zwemmen, zo zou je ook de markt moeten bekijken voordat je besluit te investeren. Als je geen kenner bent, kun je best minstens een maand lang het nieuws volgen via de televisie, het internet en de kranten. Zo zul je vertrouwd geraken met de termen en een beter beeld krijgen van hoe de dingen eraan toe gaan.

7. Beslis of je op lange termijn wilt investeren of snelle winst wilt maken

Natuurlijk wilt iedereen veel geld verdienen, maar sta eerst eens stil bij wat je eigenlijk van je investering verwacht.
Als je op lange termijn veel geld wilt verdienen, kun je best kiezen voor een fonds. Zo investeer je je geld op een macroschaal. Het basisidee is een langzame maar zekere groei te creëren.

Aankopen op korte termijn werken op microschaal. Je koopt een aandeel omdat je verwacht dat het binnen niet afzienbare tijd zal stijgen. Dit soort investering kan een onderneming zijn waaraan een hoog risico verbonden is. De belegger zet immers alles op een kaart en met precies kunnen inschatten op welk moment hij z’n aandelen best weer verkoopt.

8. Ga op zoek naar de beste broker

Brokers vragen een commissie voor iedere transactie. Die commissie bestaat uit meer dan alleen de kost van de verhandeling. Uiteindelijk betaal je ook voor het advies van een professioneel. Vaak is de broker niet veel meer dan een verkoper.

Maak je dus geen gebruik van deze adviezen, betaal er dan ook niet voor. Misschien is het wel een goed idee een online broker te nemen. Die rekenen een veel goedkopere vergoeding aan.

9. Koop aandelen alleen rechtstreeks van het bedrijf

Als je een paar aankopen wilt doen, maar voorlopig nog niet teveel wilt verhandelen, denk er dan eens over rechtstreeks van het bedrijf te kopen. Om hiervoor in aanmerking te komen, zul je waarschijnlijk wel al aandeelhouder moeten zijn.

10. Vergeet niet dat beleggen een gokspel is

Als je veel geld wilt verdienen, moet je er ook op voorbereid zijn veel te verliezen. Het risico is soms zelfs zo hoog dat je alles kunt kwijtraken.

Tags , , , , ,