Tag

Welke bedrijven zijn ethisch verantwoord?

Enkele jaren geleden deed het begrip ‘ethisch beleggen’ zijn intrede in de wereld van beurzen en koersen. Maar wat maakt een onderneming nu ethisch? Ethibel, het onafhankelijk Europees adviesbureau voor maatschappelijk verantwoord investeren, is een van de drijvende krachten achter het concept.

Ethibel gaat voortdurend op zoek naar bedrijven die een toonaangevend duurzaam beleid voeren en die het Ethibel-label verdienen. Op basis van jaarverslagen en websites wordt een eerste screening uitgevoerd. Daarna wordt contact opgenomen met het bedrijf en zijn stakeholders. Ook wordt het bedrijf doorgelicht op vier domeinen:

Eerst wordt het intern sociaal beleid gescreend. Daarbij wordt nagegaan of het bedrijf voldoende opleidingsmogelijkheden biedt aan haar werknemers, of er een beleid is voor gelijke kansen en welke beloningsstructuren aanwezig zijn.
Milieubeleid is het volgende aandachtspunt. Men onderzoekt war de verspillingsgraad en de eventuele milieuschade is van een eindproduct.
De uitvoering van het extern maatschappelijk beleid is een derde punt dat wordt gescreend. Op welke manier gaat de onderneming om met haar verantwoordelijkheid tegenover de omgeving? Worden de mensenrechten gerespecteerd? Oliebedrijf Total wordt bijvoorbeeld regelmatig op de korrel genomen omdat het investeert in Birma, een land waar een militaire dictatuur heerst en waar vrijheid van meningsuiting onbestaand is. Bij de screening naar externe maatschappelijke betrokkenheid komt ook een onderzoek van praktijken die de publieke opinie kunnen beroeren aan bod. Voorbeelden hiervan zijn kern- en dierproeven.
Een vierde en laatste aandachtspunt is het ethisch-economische beleid: hebben klanten en zakenpartners vertrouwen in de gescreende onderneming?

Aan bovenstaand beschreven criteria kent Ethibel telkens een score van één tot vijf toe. Alleen bedrijven die in hun sector een gemiddelde tot zeer goede score halen, worden voorgelegd aan de registratiecommissie. Die bestaat uit externe deskundigen die een advies uitbrengen over de kwaliteit van het bedrijfsprofiel. De uiteindelijke beslissingsmacht ligt uiteindelijk bij de raad van bestuur van Ethibel. Na een periode van drie jaar wordt het bedrijf opnieuw geëvalueerd.

Tags , , , ,

Ethisch en duurzaam beleggen: een beleggingstak in evolutie

Duurzaam investeren, ethisch beleggen en ‘Socially Responsible Investing (SRI)’ zijn drie termen die staan voor een andere manier van beleggen dan de klassieke. Bij ethisch beleggen is het de bedoeling om middelen te investeren in ondernemingen en projecten die zowel ecologische, sociale als economisch waarden hoog in het vaandel dragen. De tijd dat deze beleggingsvorm enkele was weggelegd voor wereldvreemde alternativo’s is voorbij. Steeds meer particulieren en institutionele beleggers zijn vragende partij.

Kentering in je jaren ‘80

Bij veel geëngageerde burgers groeide in de jaren ’80 het idee dat politiek en ‘big business’ twee handen op één buik waren. De eerste legde de tweede geen stro breed in de weg en ontoelaatbare praktijken werden oogluikend toegestaan. Geëngageerde burgers verspreidden de boodschap dat veel mensen hun centen belegden zonder te weten waar het in geïnvesteerd werd. Naast ‘Profit’ moesten ook ‘People’ en ‘Planet’ hun plaats krijgen in het financiële denken van Jan met de pet.

Veranderingen in ethisch beleggen

De manier waarop ethisch beleggen wordt aangepakt, is sterk veranderd. Aanvankelijk werd een jaarlijks rendement ter beschikking van een goed doel gesteld. Vervolgens ging men SRI-fondsen beheren op basis van negatieve criteria. Ondernemingen actief in de wapenindustrie, kernenergie, … werden bij voorbaat uitgesloten.

Naarmate de populariteit van ethische fondsen groeide, werden ondernemingen geselecteerd op basis van één of meerdere deelaspecten van duurzaam ondernemen. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van alternatieve energie of tewerkstelling voor kansarmen.

De volgende generatie fondsen selecteerde bedrijven die zowel op economisch, sociaal als ecologisch vlak inspanningen leverden. Vanaf dan deed het begrip ‘duurzaam ondernemen’ zijn intrede. De meeste ethische beleggingsfondsen zijn van dit type. Momenteel zijn er ook fondsen die naast de bovengenoemde criteria aandacht hebben voor communicatie met de aandeelhouders. Communicatie dient hier zeer ruim opgevat te worden: naast aandeelhouders en werknemers moet er ook een dialoog zijn met buurtbewoners, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties.

Ruime keuze

Het aanbod in ethische beleggingsfondsen is de laatste decennia toegenomen. Steeds meer geld werd belegd in bedrijven die voldoen aan ethische criteria. De groeiende vraag leidde tot het stijgen van de beurskoersen. De verschillende grootbanken kwamen dan ook snel op de proppen om eigen duurzame beleggingsfondsen aan te bieden. Het groeitempo ligt veel hoger dan bij klassieke beleggingen waardoor duurzame beleggingen reeds 4% van ons gezamenlijke spaargeld vertegenwoordigen.

Afhankelijk van het belang dat iemand hecht aan een bepaald thema zijn er vele vormen van ethisch beleggen mogelijk. Zo kan je als milieubewust persoon kiezen voor een groen project dat niet noodzakelijk sociaalvoelend moet zijn. Natuurlijk geldt voor deze fondsen ook de wet van vraag en aanbod. Wanneer een idee succes kent, zal het al snel in een duurzaam fonds worden gegoten.

Tags , , , ,

Wat is duurzaam beleggen?

Over het algemeen gaan we er, vaak ten onrechte, van uit dat mensen zoveel mogelijk winst nastreven wanneer ze hun geld beleggen. Toegegeven, dit lijkt ook vaak te kloppen. Toch zijn er ook mensen, hoe langer hoe meer, die meer met hun geld willen bereiken dan louter winstbejag. Het zijn die mensen die willen weten wat er met hun geld gebeurt.

Wat is duurzaam beleggen?

Wanneer mensen hun geld investeren in bedrijven die op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen, doen ze aan duurzaam beleggen. Duurzaam beleggen doe je dus met andere woorden in ondernemingen die bijdragen tot een betere wereld en op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Naast het nastreven van winst, investeren ze ook in de maatschappij, het milieu en/of de arbeidsomstandigheden.

Hoe doe je aan duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen kan je op verschillende manieren doen. De meeste banken bieden tegenwoordig wel één of meerdere duurzame fondsen aan.

Keuze te over dus. Wanneer je besluit te beleggen in een fonds dat alleen het milieu centraal stelt, doe je aan ‘groen beleggen’. Verkies je een fonds dat zich concentreert op het welzijn van de mens? Dan spreekt men over sociaal-ethisch beleggen. En wanneer je wenst te beleggen in exotische producten zoals walnoten, vanille of teakhout dan doe je aan, juist ja, exotisch beleggen.

Bedenkingen

Op het eerste gezicht klinkt duurzaam beleggen zeer nobel. Toch zijn er helaas ook mensen die de term aanwenden vanuit financieel oogmerk. Duurzame bedrijven moeten qua rendement namelijk zeker niet onderdoen voor ‘gewone bedrijven’. Integendeel, door hun nobele missie winnen ze zelfs vaak extra klanten of kunnen ze een hogere prijs vragen. Bovendien heb je als belegger in een duurzaam fonds recht op een belastingvoordeel.

Een ander ietwat hekel punt aan duurzaam beleggen is dat er geen wettelijke bepalingen bestaan die duidelijk stellen wanneer een bedrijf nu duurzaam opereert of niet. In feite mag ieder bedrijf zichzelf duurzaam noemen. Op deze manier is het voor de belegger moeilijk uit te maken welke bedrijven nu in hoge mate maatschappelijk verantwoord ondernemen en welke niet. Wel kan de belegger een zogenaamd duurzaamheidverslag opvragen. Maar ook hier wringt het schoentje: de beschikbaarheid van de informatie laat vaak nog te wensen over.

Tags , , , ,